Zápis do materskej školy

15.04.2018 08:32

žení rodičia,

 

ďakujeme, že zvažujete podať žiadosť o prijatie  Vášho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie práve do našej materskej školy. 

V texte nižšie Vám ponúkame základné informácie, ktoré sú potrebné k zápisu. V prípade, že uvedené nie sú pre Vás dostačujúce, neváhajte nás kontaktovať!

Termín prijímania žiadostí:


V termíne od 30. apríla do 4. mája 2018, od 8.00 hod do 16.00 hod. budeme prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019 od zákonných zástupcov detí.

 
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast spolu s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa. 

Pozn.:Pokiaľ budete odosielať žiadosť e-mailom, je potrebné ju podpísanú do 3 dní od odoslania doručiť na adresu materskej školy v listinnej podobe.

V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť TU

 

Prednostne sú prijímané deti:

 

- ktoré dovŕšili piaty rok veku,

- dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ (pokiaľ dieťa spĺňa zákonné a všeobecné podmienky uvedené nižšie)

 

Zákonné a všeobecné podmienky:

  • - Dovŕšené 3 roky veku dieťaťa ku dňu 31.08.2018

(Deti mladšie ako tri roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť pred staršími deťmi; ich prijímanie je podmienené uspokojením žiadostí zákonných zástupcov detí vo veku od troch do šiestich rokov.)

  • - Dieťa musí byť odplienkované, bez cumlíka
  • Dieťa musí ovládať sebaobslužné návyky

(samostatne sa najesť/napiť, pri jedení používať lyžicu, pri pití používať pohár,  s dopomocou obliecť/vyzliecť si oblečenie, obuť/vyzuť si topánky alebo papučky)

 

- Dieťa s trvalým pobytom v Meste Žilina a jeho prímestských častí


Legislatívne východisko: Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z.
 

 

                                                                                            

—————

Späť


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica