O materskej škole

 

Vítame vás na websídle Materskej školy. Naša materská škola je škola s právnou subjektivitou. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov. Našu materskú školu zastrešujú 2 pracoviská a to:

- MŠ Gaštanová so sídlom Gaštanová 56, 010 07 Žiina, ktorá sídli v centre žilinského sídliska Solinky.
- MŠ Bytčica so sídlom Na stanicu 27, 010 09 Žilina /elokované pracovisko/, ktorá sídli v okrajovej časti mesta Žilina.
 
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 do 16.30 hod. Je to štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Žilina. Táto materská škola má 6 tried, z toho 2 triedy sa nachádzajú na adrese elokovaného pracoviska v prímestskej časti Žilina - Bytčica. Kolektív tvorí 12 erudovaných predškolských pedagógov a 3 zamestnankyne zabezpečujúce prevádzku  a poriadok v MŠ.
So skúsenosťou svojej viacročnej pedagogickej praxe pedagogičky vštepujú deťom základné ľudské hodnoty, starajú sa o ich telesný rozvoj, osobnú spokojnosť a pohodu, rozvíjajú ich reč a to všetko v prostredí im najbližšom, v kolektíve rovesníkov. Učia ich samostatnosti a rozvíjajú ich danosti nielen v základnom výchovno-vzdelávacom procese, ale aj nad jeho rámec, formou rôznych projektov a mimoškolskej činnosti.
 
Celé naše snaženie vedie k tomu, aby si tieto deti odniesli do svojho dospeláckeho života aj kus lásky z predškolského prostredia.

 


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 , 0903 281 730 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica